ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

การบริการ