ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด เพื่อปฏิบัติงานคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)   

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องแจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ  

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานธุรการศาลชั้นต้น

แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ 

      อัตราค่าส่งคำคู่ความศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.65)       

LINK เข้าห้องพิจารณาคดีทางออนไลน์

วิธีการใช้ Google Meet ในการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์