ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)       

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานธุรการศาลชั้นต้น

      อัตราค่าส่งคำคู่ความศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.65)       

LINK เข้าห้องพิจารณาคดีทางออนไลน์

วิธีการใช้ Google Meet ในการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์