ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565  

ข้อพิจารณา ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบพิมพ์คำร้อง ต่าง ๆ พ.ศ. 2565 

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเลิกและขึ้นทะเบียนทนายขอแรงศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565-2567 

อัตราค่าส่งคำคู่ความศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.65)

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องแจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม กันยายน 2565        

LINK เข้าห้องพิจารณาคดีทางออนไลน์

วิธีการใช้ Google Meet ในการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - 15 กันยายน 2565