ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา