ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน