Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับimage

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 

1.พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานแทนค่าปรับ

2.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2546

3.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2560

4.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2565

   VTR การบริการสังคมแทนค่าปรับ