Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการ “นุ่งผ้าไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗image

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2566 นายอาทิตย์  สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางวันเพ็ญ การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการ “นุ่งผ้าไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในศาลสวมใส่ชุดไทยหรือชุดผ้าไทย พร้อมทั้งใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือหิ้วปิ่นโต เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ประกอบกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒ เที่ยงธรรม ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่ยังส่งเสริมความสมดุลของการทำงาน อย่างมีความสุข มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image